Hukuk PDF Yazdır e-Posta
 • Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına ihtiyaç duyulan eksikliklere katkıda bulunacak rapor hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları ilgili yerlere iletmeyi sağlamaktır. Çalışmalarında Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Hukuk işleri sorumlusu:

Emine Yaşar Önerli          0533 734 94 46      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

SGK Avukat

Hukuk işleri sorumlusu:

Gürsel Yıldırım                 0533 721 74 02      Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

SGK Baş Müfettiş

KANUNLAR:


KANUN NİTELİĞİNDE ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER:

 • Uluslar arası Sözleşmeler Kanundur
  ……………Bilindiği üzere Anayasa'nın 90. maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı olduğu, Türk Kanunlarında değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında da aynı usulün uygulanacağı ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu………………..

 

(Gözden Geçirilmiş)Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun(27.9.2006-5547)(RG:3.10.2006-26308)

Kanun No. 5547 Kabul Tarihi :

MADDE 1 – 16/6/1989 tarihli ve 3581 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’nın yerini almak üzere,Avrupa Konseyi tarafından 1996 tarihinde kabul edilen ve Ülkemiz tarafından 6/10/2004 tarihinde imzalanan “(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı”nın beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 –Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/10/2006

BEYAN

Türkiye Cumhuriyeti, 1996 tarihli “(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı”nın III. Bölümünün A maddesi gereğince, anılanŞart’ın II. Bölümünün aşağıdaki madde, fıkra ve bentlerini kabul ettiğini beyan eder.
1 inci madde
2 nci maddenin 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralar
3 üncü madde
4 üncü maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları
7 ilâ 31 inci maddeler

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Taraflar           : BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Tipi                  : SÖZLEŞME - CONVENTION
Türü                : ÇOK TARAFLI
Konu                : İNSAN HAKLARI
Uygun Bulma Kanun Tarih : 31.05.1963
Uygun Bulma Kanun Sayı : 244/3
BKK Tarih : 23.12.1994
BKK Sayı : 94/6423
RG Tarih : 27.01.1995
RG Sayı : 22184

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Kanun no: 4058

11 Aralık 1994 gün ve 22138 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıştır.

Sözleşme 49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve 9 Aralık 1994 tarihinde ihtirazi kayıtla  onaylamıştır.

Çocuk Haklarının Kullanılması

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Kanun No: 4620
Kabul Tarihi: 18/01/2001
Resmi Gazete Tarihi: 02/05/2002
Resmi Gazete No: 24743

Madde 1- Ülkemiz tarafından 9 Haziran 1999 tarihinde imzalanan "Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin ekli beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  31/1/2001

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

Karar Tarihi: 12.03.2002 
Karar No: 2002-3910
Yürürlük Tarihi:02.05.2002
Yayın Tarihi: 02.05.2002
RG Sayısı: 24743

9 Haziran 1999 tarihinde imzalanan ve 18/1/2001 tarihli ve 4620 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin ilişik beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 1/2/2002 tarihli ve AKGY/12260 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Kanun No. 5825 Kabul Tarihi: 3/12/2008

MADDE 1 –
(1) Türkiye Cumhuriyeti adına 30 Mart 2007 tarihinde New York’ta imzalanan “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.17/12/2008
Resmî Gazete: 18.12.2008/27084

KARARNAMELER:

Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2005/8619

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 10/01/2005 tarihli ve 116 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/3/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M. V. GÖNÜL

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

7/3/2005 Tarihli ve 2005/8619 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 29 uncu madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 29 — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan gençlik spor saha ve tesislerinin kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, doğal afetler nedeniyle zarar görenler ile engelliler yararına düzenlenen faaliyetlere ve gençlik ve spor kulüplerinin bilet satışı yapılmayan ve herhangi bir şekilde gelir elde edilmeyen faaliyetlerine tahsisi sonucunda, söz konusu gençlik spor saha ve tesislerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

(4736-8.1.2002)

Madde  1 - Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner  sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.

Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu taşım hizmetlerinde malûl, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidirler.

Bakanlar Kurulu birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce üçüncü fıkrada belirtilen kanunlar dışında; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verilir.

YÖNETMELİKLER:

 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 • Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği
 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri hakkındaki Yönetmelik
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Yönergesi
 • Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

GENELGELER:

 • Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Özel Eğitim Giderlerinin Karşılanması(2007/85)
 • Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Hizmetleri
 • Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları(2008 / 60)
 • Zorunlu Eğitim Çağı Dışına Çıkan Özel Eğitim Gerektiren Bireyler

TEBLİĞ:

 • 2008 ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

ÖZÜRLÜLER KANUNU OLUŞUMU:

 • Başbakanlık Teklifi
 • CHP Teklifi
 • Lokman Ayva Teklifi
 • Meclis Tutanakları
 • Plan Bütçe Komisyonu Raporu
 • Sağlık Komisyonu Raporu


İÇTİHATLAR: (Mahkeme Kararları, Sağlık Bakanlığı yazıları)

 • Danıştay Karar Fizik Tedavi Uzmanı
 • Danıştay Karar 16681 Genelge İptali
 • Danıştay Karar Fizik Tedavi
 • Danıştay Karar Fizyoterapist Yetkileri
 • Danıştay Karar Özürlü Kimlik Kartı
 • Danıştay Karar Malul
 • FTR Fizyoterapist Karar
 • Hacettepe Temyiz Karar
 • Hekimin İki Yerde Çalışması 1
 • Hekimin İki Yerde Çalışması 2
 • İdare Mahkemesi Karar 1
 • İdare Mahkemesi Karar 2
 • Karar Kaplıca FTR Uzmanı Yönetmelik
 • Karar Tüzükte Eksiklik
 • Karar Ücretsiz Yardım
 • Karar Yaş Yüksekliği Özel Eğitim
 • Karar Yol Masrafları
 • Özel Hastanede Çalışan Hekimin Muayene Açması
 • Sağlık Bakanlığı Yazısı Fizyoterapistler
 • Sağlık Bakanlığı Yazısı Fizyoterapist ve Rehabilitasyon Uzmanı
 • Sağlık Bakanlığı Yazısı Tam Gün Çalışan Uzmanın Muayene Açması
 • Sandık Yazısı
 • Temyiz Kararı
 • Uygulama Kararı

  MEB İSTATİSTİK

Özel Eğitim Kurumlarında Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Sayısı

SORULAR

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Tereddüde Düşülen Hususlara Yönelik Açıklamalar.

OTİSTİK ÇOCUKLARIN HUKUKSAL SORUNLARI

 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği